top of page

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)

Madde 18

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve yerine getirme yoluyla açıklama özgürlüğünü de içerir.

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (1966)

18. Madde

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir.

 

2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz.

 

3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu güvenliği, kamu düzeni, sağlık veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, hukuken öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir.

 

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile, mümkünse vasilerin kendi inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.

bottom of page